40 lat Wydziału ZIF

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów powstał w 1976 r. jako trzeci Wydział – wtedy Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Obecną nazwę Wydział przyjął w 2007 r. Zatem w 2016 roku Wydział będzie obchodził 40-lecie swojego istnienia.

Od początku swojego istnienia Wydział był interdyscyplinarny. Z początku prowadził swoje badania przede wszystkim w obszarze zarządzania i informatyki ekonomicznej. W kolejnych latach obszary badań poszerzono a finanse i rachunkowość oraz logistykę i analitykę gospodarczą. Ta interdyscyplinarność pozwoliła Wydziałowi na zdobycie znaczącej pozycji naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Swoje badania na Wydziale prowadzili wybitni profesorowie polskiej nauki, którzy odeszli od nas w ostatnich latach. To przede wszystkim profesorowie: Zdzisław Hellwig, Andrzej Baborski, Rafał Krupski. Ich uczniowie obecnie starają się kontynuować badania naukowe.

W ciągu 40 lat istnienia Wydziału zaszczytną funkcję Dziekana pełnili:

  • prof. dr hab. Władysław Bukietyński,
  • prof. dr hab. Stanisława Bartosiewicz,
  • prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz,
  • prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec,
  • prof. dr hab. Maria Wanda Kopertyńska,
  • dr hab. Józef Dziechciarz, prof UE,
  • obecnie Dziekanem Wydziału jest prof. dr hab. Janusz Łyko.

Na Wydziale zatrudnionych jest prawie 200 pracowników naukowo-dydaktycznych, a studiuje na nim około 6000 studentów. Praca naukowa prowadzona jest w pięciu Instytutach Naukowych grupujących dwadzieścia cztery Katedry oraz w jednej Katedrze niezrzeszonej – Katedrze Prawa Gospodarczego. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych oraz do prowadzenia przewodów i postępowań habilitacyjnych w obszarze nauk ekonomicznych w zakresie: ekonomii, nauk o zarządzaniu oraz finansów. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów jest jednostką naukową I kategorii.

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów to przede wszystkim studenci. Obecnie to prawie sześciotysięczna społeczność. Od 2007 r. studenci studiują w trójstopniowym systemie studiów. W ciągu tych prawie 40 lat istnienia Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów ukończyło 21 000 tysięcy magistrów, licencjuszy i obroniło swoje prace 603 doktorów i 133 doktorów habilitowanych.

Odpowiedzi są zablokowane