REGULAMIN

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest zarejestrowanie się na stronie internetowej – http://szkolaletnia.ue.wroc.pl/ poprzez zgłoszenie swojego udziału w zakładce: “Zgłoszenie udziału w SLZ 2016” oraz dokonanie wpłaty za udział w Konferencji na wskazane przez organizatora konto bankowe.
 2. Anulacja zgłoszenia bez ponoszenia kosztów możliwa jest na 6 tygodni przed Konferencją. Po tym terminie anulacje nie będą rozpatrywane. Rezygnując z udziału w Konferencji uczestnik zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Organizatora o tym fakcie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 3. Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na podane przez niego konto bankowe.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Fundację Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w całości i fragmentach, wraz z późniejszymi zmianami – zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w celu stworzenia relacji z wydarzenia.
 6. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostały zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Konferencji.
 7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia.
 8. Każdy wykład, doniesienie lub referat wygłoszony na Konferencji jest utworem prawnie chronionym zgodnie z art. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. Uczestnik Konferencji oświadcza, że dane i informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
 10. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konferencji i przyszłych projektów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Zgodnie z przepisami z Ustawy o ochronie danych osobowych, informujemy, że Państwa dane osobowe, są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji Projektu “Szkoła Letnia Zarządzania 2016″, oraz w celu przygotowania dla Państwa kolejnej oferty w ramach projektu. Administratorem danych osobowych jest Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118,120; 53-345 Wrocław.Państwa dane nie są w żadnej formie udostępniane podmiotom trzecim. Działamy zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204).
 11. Upoważniam Fundację Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 12. Zarejestrowanie się jako uczestnik Konferencji jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.